Welkom op mijn site

Inhoud:

Bio-ecologisch, wat is dat?

Het beste voor de mens en de natuur! De nadruk ligt in gelijke mate op een minimale footprint (eco) als een gezond en comfortabel leefklimaat (bio/welzijn). Vandaar de term `bio-ecologisch´.
Biobased materialen en Bouwbiologische aspecten zijn hier onderdeel van.

In feiten houd in, dat je energie, ruimte en waterbesparend bouwt met het liefst natuurlijke, onuitputtelijke een snel hergroeibare natuurlijke materialen (biobased). Alles in balans en rekening houdend met de draagkracht van de aarde.

Biobased - een perfecte symbiose

De materiaalkeuze vormt een zeer belangrijk onderdeel in het kader van duurzaamheid in de bouw. Het bepaalt niet alleen hoe groot je footprint is maar ook, en dat vind ik even belangrijk, hoe je een gebouw beleeft, hoe comfortabel en hoe gezond een gebouw uiteindelijk is.

Een gezond leef-binnenklimaat wordt dus cruciaal beïnvloed door de materiaalkeuze. Dat heeft met de bouwfysische en bouw-biologische eigenschappen van de verschillende materialen te maken. Sommige steekwoorden als voorbeeld: Dampopenheid, warmte en vocht accumulerend vermogen, hygroscopische eigenschapen, et. . De inzet van natuurlijke biobased materialen is een win-win situatie en biedt een bijzondere meerwaarde voor mens en natuur (“Minimale footprint / maximaal comfort”). Vandaar het gebruik van biobased materialen voor mij een perfecte symbiose vormt – het is goed voor de mens en ontziet/verlicht de natuur!

Alle materialen hebben milieutechnisch gezien een grote dan wel minder grote ‘voetafdruk’. Soms is het zelfs mogelijk een negatieve voetafdruk te bereiken, omdat vooral biobased materialen (tijdens hun groei) meer CO2 hebben opgeslagen, dus bufferen, dan deze bv. tijdens de winning, transport, verwerking etc. als CO2-equivalent hebben veroorzaakt. Een ander groot voordeel van natuurlijke/biobased materialen is, dat deze onuitputtelijk zijn en zonder toevoeging van energie op natuurlijke wijze kunnen aangroeien.

Ik streef er altijd voor een maximaal gebruik van natuurlijke/biobased materialen die het toekomstig belang en gezondheid van de mens dienen in samenhang met de natuur.

 

Circulair

Vanaf de `1e streep´ circulair denken en handelen is een vanzelfsprekende werkwijze voor mij. Het is bv. niet genoeg om een maximale inzet van biobased producten te promoten. Ter gelijker maten vind ik het belangrijk om circulariteit tijdens het ontwerpen `mee te denken´, dus slimme oplossingen te vinden die vanzelfsprekend het circulariteits-aspect steunen. Ontwerp je vanaf de eerste streep circulair, kom je op andere oplossingen. Denk bv. aan de manier hoe verbindingen gemaakt zijn, wat de opbouw en samenstelling van constructies en elementen is, of op te gebruikte methodiek voor de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaal, dus zonder waardeverlies opnieuw her te gebruiken is. Circulair ontwerpen staat mede aan het begin van een verantwoord proces.

Afval is niet het einde, ..

Afval is niet het einde, maar het begin van de circulaire economie. Afval van de één, wordt grondstof voor de andere partij. Hierbij is elk project geen eiland op zich maar een onderdeel van een groter geheel waarbij de ketens op regionaal/ nationaal niveau gesloten (moeten) worden.

Bij de keuze van grondstoffen en het ontwerp van producten en processen gebruiken ik waar mogelijk hergroeibare biologische grondstoffen en proberen de technische, niet-biologische grondstoffen vanaf het eerste gebruik zonder waardeverlies eindeloos her te gebruiken. Dit vergt kennis, makelen en de ontwikkeling van nieuwe economische modellen. Gebruik zonder bezit wordt mogelijk gemaakt, waar gewenst en mogelijk. Het is essentieel aan het begin van elke ontwikkeling alle grondstoffen- en materialenstromen, die hiervoor nodig zijn, te toetsen op hun circulaire (her)bruikbaarheid. Zo wordt elk project een incubator in de circulaire economie.
Hiervoor omarm ik urban mining (grondstoffen worden zoveel mogelijk in de stad/regio gedolven), de introductie van grondstoffenpaspoorten, toegankelijke kennis over gebruikte materialen en producten wat betreft hun milieubelasting op gebieds-gebouw en productniveau (LCA’s), het toepassen van een ‘oogstradius’ (hoe dichterbij, hoe beter), de toepassing van biobased materialen en nieuwe recycling methoden en het gebruik van ‘nulmaterialen’ die kunnen aantonen in het eerste belaste leven zonder milieubelasting (inclusief duurzame energie en vervoerstromen) geproduceerd te zijn.

Energie

Om een energieneutraal, NOM (nul op de meter) of energieleverend huis te realiseren, volg ik in eerste instantie de trias energetica en in delen de passiefhuis-principes. Dat houdt in, dat je duurzaamheid op lange termijn voor ogen hebt en daarom bv. in een goede functionerende en comfortabele schil gaat investeren. Volg je nog de andere passiefhuis-principes zoals: compact bouwen, rekening houden met de oriëntatie (passieve zonnen winst), zinvolle gevelopeningen, hoge luchtdichtheid (is iets anders dan dampopen bouwen), WTW, is het resultaat en bijzonder lage energievraag voor de ruimteverwarming. Een belangrijke stap om het huis energieneutraal of energieleverend te maken. Tegelijkertijd heb je een buitengewoon comfortabel huis. 

Ik zou altijd proberen een energieleverende toestand te bereiken met name om de materiaal-gebonden energiestromen in theorie te kunnen compenseren. De materiaal-gebonden energiestroom is energie die nodig is om de (bouw)materialen te produceren, te vervoeren, het huis te bouwen en aan zijn eindfase weer af te breken; en in het ideaal aan een ander plek weer her te gebruiken.

De hele levenscyclus van een huis te beschouwen is dus milieutechnisch een veel eerlijker benadering dan alleen maar de gebouw gebonden en huishoudelijke energiestromen (verwarmen van het huis, warm tapwater en huishoudelijke apparatuur) te willen bereiken om bv. een energienota-loos huis te hebben. Een energieleverend huis biedt de kans deze materiaal-gebonden energiestromen gedurende zijn gebruiksfase te kunnen compenseren en daarmee een ‘echte’ energieneutraliteit te bereiken.

Klimaatbestendig

Groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving in de stad. Groen verbetert het milieu, zorgt voor minder luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme perioden. Het koelen van de warme stadslucht kan bijvoorbeeld door de strategische aanleg van open gebieden.

(Grote) bouwprojecten bieden kansen om in te spelen op de effecten van klimaatverandering door op een klimaatadaptieve manier te bouwen.

Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering: wateroverlast, hitte, droogte en wind spelen daarbij een rol. Tegelijkertijd staan veel gemeentes voor grote bouwopgaven, variërend van renovatie tot nieuwbouw en herinrichting. Overal waar de schop de grond in gaat, liggen kansen om tijdig in te spelen op de effecten van klimaatverandering door op een klimaatadaptieve manier te bouwen. Het ‘Actieprogramma klimaatadaptieve bouwprojecten in stedelijk gebied’ kan daarbij behulpzaam zijn. In dit programma werkt Wageningen Environmental Research (WENR) samen met partners aan de best mogelijke klimaatadaptieve oplossingen voor individuele, concrete bouwopgaven.

Het gaat om projecten in stedelijk gebied, omdat problemen als waterberging hitte en droogte hier anders zijn dan in het buitengebied. Binnen die randvoorwaarde zijn allerlei projecten mogelijk: het vervangen van riolering, het realiseren van nieuwbouw, de renovatie of herontwikkeling van bestaande bebouwing, de vernieuwing van de openbare ruimte en werkzaamheden aan het watersysteem, zoals het aanleggen van duikers, gemalen of leidingen, of het verduurzamen van de woningvoorraad van woningcorporaties. Belangrijk is wel dat de projecten als voorbeeld kunnen dienen, dus als de innovatieve oplossingen die we voor deze projecten bedenken ook elders toepasbaar gemaakt kunnen worden.

Een groene omgeving heeft veel voordelen. Het heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van een wijk. Bedrijven vestigen zich graag in een groene omgeving en onroerend goed is gewilder, waardoor de economische groei van een stad wordt versterkt. 

Waarom groen in de stad?

Groen in de stad verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Groen is ook essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Daarnaast is er een aangetoond positief effect op de gezondheid en sociale verbindingen van mensen die in een groene omgeving wonen, werken en recreëren.